x
R T E N E R J I
Düşünce ve önerileriniz için    Bizimle İletişime Geçin

"RT ENERJI"

KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI POLITIKASI

// \\
Rt Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

"RT ENERJI"
Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Anayasa'nın 20.maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği basta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem gösteren Rt Enerji Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“ RT Enerji" olarak anılacaktır. ) , 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve islenmesine özen göstermekte , şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda, Anayasa , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, GDPR ile Türk Ceza Kanunu'nun belirttiği yasal düzenlemelere bağlı kalarak tüm planlama ve faaliyetlerini özenle yürütmektedir. Bu kapsamda Internet sitesi ziyaretçilerimize, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, stajyerlerimize, katılım gösterdiğimiz veya düzenlediğimiz fuar ve organizasyonların katılımcılarına, is veya sözleşme ilişkisi kurduğumuz kişiler ile kuruluşların yetkili kişi ve çalışanlarına ait kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve yasal mevzuatlara uygun şekilde islenmektedir.

1- Rt Enerji, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, isleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir. Ayrıca verilerin korunması için gerekli güvenlik tedbirlerini alacaktır.

 

2- Kişisel verileriniz şirketimizin internet sitesinde yer alan iletişim formu, çağrı merkezimiz ve birimlerimiz ile paylaşılan bilgiler, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalar ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar ve hukuki nedenler ile toplanabilecektir.

 

3- Şirketimiz tarafından kişisel veri isleme faaliyetleri Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için islenme, islendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı, ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya islendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleriyle uyumlu olarak yapılmaktadır. Şirketimiz politika ve prosedürleri bu veri koruma ilkeleriyle uyumluluğu sağlamayı amaçlamaktadır.

 

4- Toplanan kişisel veriler, şirketimiz faaliyetlerini ve is süreçlerini devam ettirmek için yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan ve Şirketimize hizmet sunan is ortaklarımıza, işbirliği yaptığımız acentelerimiz ve hizmet sunan is bağlantılarımıza, tedarikçilerimize, tesis içi hizmet sunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza, sigorta şirketlerimize, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Şirketimiz adına kişisel veri isleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarılabilmektedir.

 

Bu kapsamda Alıcı / Alıcı Grupları

 

1- Sosyal Güvenlik Kurumu

 

2- Anlaşmalı olunan muhasebeci / Serbest Mali Müşavir

 

3- Yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşları

 

4- Yazılım Hizmeti Sunucusu Tüzel Kişilik

 

5- Hizmet İhracatçıları Birliği

 

6- Özel Sigorta Şirketleri

 

7- Is ortağı, tedarikçi, iştirakler, hissedarlar,

 

8- Kanunen yetkili özel hukuk kişileri,

 

9- 4857 Sayılı Is Kanunu uyarınca işveren yükümlülüklerini yerine getirebilmek için veri aktarılması gereken yetkili kurum ve kuruluşlar.

 

5- RT Enerji olarak yasaların belirlediği çerçevede hak sahiplerine hakları ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. 6698 Sayılı KVKK'nın 11.Maddesinde sayılan haklar çerçevesinde ve Anayasanın 20.Maddesinin kişiye tanıdığı haklar çerçevesinde kişisel verileri alınan kişinin aşağıda belirtilen bilgileri talep etme hakkına sahiptir.

 

1- Kişisel veri islenip işlenmediğini ögrenme,

 

2- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

3- Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,

 

4- Kişisel verilerin islenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını ögrenme,

 

5 -Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

6- Kişisel verilerin eksik veya yanlış islenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

7- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak islenmiş olmasına rağmen, islenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

8- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

9- Kişisel veril

erin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6- Haklarınızı kullanabilmek için kimliğinizi tespit edebileceğimiz bilgiler ve aşağıda belirtilen iletişim yöntemlerini kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.

 

- "Royal Seginus Hotel Kemeragzı Mah. Yasar Sobutay Bulv. No: 70 Aksu / Antalya" adresine noter, posta veya şahsi olarak başvurarak,

 

- Web sayfasında yayınladığımız "https://www.rtenerji.com" " KVKK Başvuru ve Talep Formu “nu doldurarak, Kurumsal e posta adresimiz olan "info@rtenerji.com" adresine elektronik veya mobil imzalı olarak KEP aracığıyla başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Yapmış olduğunuz başvurular Rt Enerji tarafından hiçbir ücret talep edilmeden 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun belirlediği tarifedeki ücret alınabilir. Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması halinde ücret ilgiliye iade edilir.